Hướng dẫn Flash miễn phí, Sử dụng CSS trong Flash, Bullet Text