pie chart

Rất dễ dàng và tạo ra với hầu như không có ActionScript.

 

Tạo một Movie Clip mới, vẽ một vòng tròn và căn giữa nó bằng cách chọn nó và nhấn Ctrl + Alt + 2 rồi nhấn Ctrl + Alt + 5.

 

Bây giờ, sử dụng công cụ dòng, vẽ hai đường từ giữa tới vòng tròn. Đây sẽ là một phần:

 

Chọn chỉ slice và nhấn F8; làm cho nó một nút và chọn bất kỳ tên nào bạn muốn.

 

Bên trong nút mới này điền vào slice với một màu sắc và sao chép khung “Up” vào khung “Over”.
Trong khung “Trên”, vẽ miếng bánh mì đến vị trí mới, do đó nó đi ra khỏi vòng tròn khi chuột đã qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *